Disclaimer

Op deze pagina worden de wettelijke instructies besproken die op elke internetgebruiker die deze site bezoekt van toepassing zijn. Bij het raadplegen van deze site verplicht u zich zonder enig voorbehoud de instructies op deze website te respecteren. We raden u aan deze instructies regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

1. Intellectuele Eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Salveo Pharma bv (hierna ‘Salveo’). De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo's en domeinnamen, die op de website www.prospan.nl (hierna de "site" genoemd) staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van Salveo of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geupload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salveo, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert. Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de site verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2015 SALVEO. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de Site of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie, wijziging van enige aard.

Salveo behoudt het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

2. Aard van de Informatie

De informatie dient niet te worden geïnterpreteerd als colportage of openbaar bod. Het kan voorkomen dat zich op de site een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de inhoud van de site bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Salveo. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van Salveo en ontvangen geen vergoeding van Salveo voor het gebruik van hun mening. Salveo is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Salveo.

Voorts bevat de site informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional.

Deze informatie is niet bestemd voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of een competent en professioneel iemand uit de gezondheidszorg te raadplegen.

4. Nominatieve en andere informatie

4.1
Salveo zal geen (persoonlijke) informatie aan derden verstrekken die u via de elektronische post verstuurt. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor gebruik van de Website kan het noodzakelijk zijn dat u persoonsgegevens ter beschikking stelt (bijvoorbeeld uw naam en andere contactgegevens). Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn. In gevolge de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u het recht tot toegang, wijziging, rectificatie en verzet ten aanzien van verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Via de website: www.salveo-pharma.nl

Per post: Salveo Pharma bv, Bogert 1, 5612 LX, Nederland.

4.2
Via de website verstrekte informatie, en die niet direct of indirect tot u herleidbaar is, zal niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. Dientengevolge zal, met uitzondering van de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven, door u op deze website bekend gemaakte informatie - in welke vorm dan ook - documenten, gegevens, tekeningen, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen of anderszins - niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. Salveo heeft het recht door u verstrekte gegevens te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen, of deze gegevens door te geven met het doel uw verzoek te verwerken

4.3 Cookies
Een cookie bevat een kleine hoeveelheid gegevens die vanuit een webserver wordt verstuurd naar de browser van een gebruiker en voor archiefdoeleinden op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Onderdelen van de Website werken op basis van profielinformatie die wordt opgeslagen in Cookies. De Website gebruikt cookies op twee manieren. Allereerst worden cookies gebruikt om u als gebruiker te identificeren, zodat u de Website kunt gebruiken. Deze cookies worden verwijderd bij het einde van een sessie, tenzij u er expliciet voor kiest uw gebruikersnaam en wachtwoord te laten onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om informatie op te slaan, te hergebruiken en om voorkeuren van u als gebruiker op te slaan. De cookies vormen een integraal onderdeel van de functionaliteit van onderdelen van deze Website. Indien uw browser geen cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van deze Website. Naast persoonsgegevens verwerkt de Website ook niet-persoonsgegevens (bijvoorbeeld aantallen, bezoekerstijden, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden verwerkt om de Website en het gebruik daarvan te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door op interessegebieden van de gebruiker gebaseerde informatie te tonen. Salveo zal periodiek geanonimiseerde, niet tot gebruikers herleidbare overzichten ontvangen van de ingevoerde gegevens. Deze gegevens kunnen voor wetenschappelijk onderzoek ingezet worden en zullen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot de individuele gebruiker. Ingevoerde gezondheidsparameters zijn alleen voor een geregistreerde bezoeker binnen zijn persoonsgebonden pagina zichtbaar. Deze gegevens zijn zodanig afgeschermd dat: Een geregistreerde individuele gebruiker, na het invoeren van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (registratieproces), uitsluitend diens eigen persoonlijke gegevens kan inzien.

Cookies Uitschakelen
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. U kunt meer informatie vinden over het uitschakelen van cookies in uw browser op de website van de ontwikkelaars van uw browser:

Google - Chrome
Microsoft – Internet Explorer
Mozilla – Firefox
Apple – Safari
Opera

Mobile devices:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Google heeft, om websitesbezoekers meer invloed te geven, een Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze Add-on voorkomt dat er gegevens over uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie naar andere webanalytics software wordt verstuurd.

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Salveo verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de site staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. Salveo geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is.

Salveo is niet aansprakelijk voor, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Salveo :
• enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de site ter beschikking gestelde informatie;
• enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;
• in het algemeen, alle directe of indirecte schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien Salveo zich bewust is geweest van het feit dat deze schade voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de site is geleverd;

De informatie op de site en alle andere sites wordt “as such” beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Salveo biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

6. Beschikbaarheid van de website

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de site zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of ononderbroken foutvrij is en dat Salveo voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, en dat (iii) het beheren van de site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Salveo geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen Salveo en u en tussen Salveo en andere systemen en netwerken. Salveo en/of haar leveranciers kunnen de site geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Salveo is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

7. Informatie over de producten

De informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Salveo die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land.

8. Juridisch raamwerk

De site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen beslecht worden door de bevoegde nederlandse rechtbanken.

9. Wettelijke bepalingen

9.1 Eigenaar van de Site
Salveo Pharma BV
Bogert 1
5612 LX Eindhoven
+31-40-2315010

Salveo Pharma BV is een Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62605682.

9.2 Publishing Director
Salveo Pharma BV, Bogert 1, 5612 LX te Eindhoven
• Koag/Kag nr. : 4186-0318-0381
• Datum laatste review : 06-04-2018

9.3 Hosting van de Site
Antagonist bv

10. Credits

Gedeponeerde merken
Prospan is een merk van;
Engelhard Arzneimittel GmbH&co KG
Herzbergstrasse 3
61138 Niederdorfelden
Duitsland
Telefoon: +49-6101-539300
Telefax: +49-6101-539315
E-Mail: info@engelhard.de
www.engelhard.de
Apple, het Apple logo, iPhone en iPod touch zijn merken van Apple Inc. Geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een dienstenmerknaam van Apple Inc.

Fotografische credits:
Salveo Pharma bv
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Laatstelijk gewijzigd 24 september 2015